top of page

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

Az Omniagent Kft. adatkezelési tájékoztatója az adatvédelmi és adatkezelési elveiről, gyakorlatáról.

Az Omniagent Kft., mint
a www. omniagent.hu  („Weboldal”) üzemeltetője ezúton teszi közzé adatvédelmi, adatkezelési elveit, melyeket magára nézve kötelezőnek ismer el.

I. Adatkezelés


1. Adatkezelés célja az Omniagent kft. adatkezelésének célja, hogy a tevékenységünkre irányadó jogszabályok által előírt ügyfél nyilvántartásokat vezessük, az ügyfeleink részére vállalt szolgáltatásokat így különösen: a call center szoglálaltatások igénybevéte, továbbá a  biztosítási szerződések megkötésére és kezelésére irányuló megbízásunknak megfelelő független biztosításközvetítői szolgáltatásokat teljesíthessük, illetve –ügyfeleink külön, erre vonatkozó hozzájárulása esetén –további szolgáltatásokra vonatkozó ajánlatokat nyújthassunk a számukra. Az Omniagent kft. főtevékenysége a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) 398. §-ban meghatározott, a Bit. Harmadik könyv XXIX. Fejezete által szabályozott függő biztosításközvetítői tevékenység, amely keretében az ügyféllel kötött szerződés alapján, a biztosító megbízásából jár el, előkészíti a biztosítási szerződés megkötését, tevékenysége kiterjedhet –az ügyfél képviseletében –a szerződés megkötésére, a megbízó igényeinek érvényesítésében történő közreműködésre.Továbbá célja, hogy direkt marketing tevékenységcéljából hozzájárulást kér a regisztrált tagoktól azért, hogy üzletszerzés céljából megkereshesse e-mail, SMS, mms és telekommunikációs eszközön keresztül.

2.Adatkezelő adatai: Az adatok kezelője a weboldal üzemeltetője az Omniagent Kft. („Adatkezelő”).Székhelye: 3535 Miskolc, Kuruc utca 21. 3/2. Cégjegyzékszám: 05-09-028544 Képviseli: Molnár Péter Gábor és Kalász László és a Homecall Plus Kft ("Adatkezelő") Székhelye 3535 Miskolc, Kuruc utca 21 3/2. Cégjegyzékszám: 05-09-024708 Képviseli: Molnár Péter Gábor és Kalász László  Az Adatkezelő felelős a jelen Adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) elkészítéséért, a benne foglaltak betartatásáért, ellenőrzésért, illetve a szükséges változtatások végrehajtásáért. A tájékoztató mindenkor hatályos változata a weboldalon érhető el.

2. Omniagent Kft, 3535 Miskolc, Kuruc utca 21. 3/2, Homecall Plus kft, 3535 Miskolc, Kuruc utca 21. 3/2 Az adatok feldolgozását az Omniagent kft. és a Homecall Plus kft végzi.

3. Személyes adatok kezelése

Call center szolgáltatás számára tárolt adatok:

  • Cégnév

  • Kapcsolattartó neve

  • email címe

  • telefonszáma


A biztosítási szerződések megkötése, fenntartása, megszüntetése érdekében kezelt személyes adatok:

• név

• születési név

• nem

• anyja neve

• születési hely, idő

• adóazonosító jel

• személyi igazolvány szám

• állampolgárság

• családi állapot

• jogosítvány adatok

• állandó lakcím

• levelezési cím

• elektronikus levelezési cím (e-mail)

• telefonszám

• gyermekek adatai


A weboldalon keresztül megadható adatok, visszahívási lehetőség A weboldalon ajánlott termékek teljes körű megismeréséhez, érdekeltség esetén az adott termékkel kapcsolatos szerződéshez a weboldalt felhasználó személy („Felhasználó”) személyes adatainak megadása szükséges. A visszahívás kérési űrlap, ajánlat felvétel űrlap kitöltése során a következő adatok megadása szükséges:

  • név,

  • telefonszám,

  • elektronikus levelezési cím (e-mail),

  • születési dátum,

  • település szolgáltatás neve.


4. Az adatkezelés célja és időtartama

Adatkezelő a weboldalról elérhető szolgáltatások nyújtásához használja fel az adatokat, így különösen a következő célokra:

- a weboldalon keresztül leadott visszahívási igények nyilvántartása, az egyes felhasználói igényekkel kapcsolatban a Felhasználókkal történő kapcsolattartás;

- weboldalon található ajánlati ürlap kitöltése során megadott adatokat kizárólag statisztikai célból tároljuk, marketing célra kizárólag akkor kerülnek felhasználásra, amennyiben Felhasználó feliratkozott a hírlevélre; vagy elfogadta az adatkezelési tájékoztatót.

- Kapcsolattartás, amelynek elsődleges célja a Felhasználók megfelelő tájékoztatása, az esetlegesen felmerülő technikai problémák hatékony és gyors kezelése, rendszerüzenetek küldése a szolgáltatással összefüggésben;

- Omniagent Kft (3535 Mikolc, Kuruc utca 21. 3/2) és Homecall Plus kft, (3535 Mikolc, Kuruc utca 21. 3/2)  termékeit és szolgáltatásait, promócióit népszerűsítő, valamint elektronikus hírlevelek, egyéb reklámüzenetek, üzletszerzés céljából történő telefonhívások, üzletpolitikai célú megkeresések kiküldéséhez.

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így elsősorban a weboldalon történő hirdetések feladásával kapcsolatban kezeli, illetve amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza a hozzájárulását.

5. A személyes adatok kezelésének jogalapja

A személyes adatok megadása során a Felhasználók hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a személyes adataikat kezelje. A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, amely tényről az Adatkezelő minden esetben külön értesíti az érintetteket.A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a weboldalon. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

6. A személyes adatokat megismerők köre

A személyes adatok megismerésére kizárólag az Adatkezelő jogosult.Az Omniagent kft és a  Homecall Plus Kft.a Felhasználók adatainak biztonságos tárolásáért technikailag minden elvárhatót megtesz. Az 1. pontban meghatározott adatok megadása során keletkező információkat az Adatkezelő a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli. Az Adatkezelő adminisztrátorai az adatok kezelése terén különböző jogosultságokkal rendelkeznek: egyes adminisztrátoroknak teljes körű, másoknak csak korlátozott hozzáférése és jogosultsága van.

7. A Felhasználókat megillető jogok

Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá -az érintett személyes adatainak továbbítása esetén -az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás kérhető e-mail-ben: az info@omniagent.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: Omniagent kft 3535 Miskolc, Bajcsy Zsilinszky Endre út 17. Mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 15 (tizenöt) napon belül, írásban válaszol. Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) szintén az info@omniagent.hu e-mail címen vagy a Omniagent kft, 3535 Miskolc, Bajcsy Zsilinszky Endre út 17. postai címen, mindkét esetben személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.

Omniagent kft, 3535 Miskolc, Kuruc utca 21. 3/2 Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását –részben vagy egészben – az info@homecallplus.hu e-mail címén vagy postai úton a 3535 Miskolc, Bajcsy Zsilinszky út 17. postai címen ingyenesen, indokolás nélkül, személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Felhasználót a nyilvántartásából. Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint a törvényben meghatározott egyéb esetben. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időnbelül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó –a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

II. Cookiek

1.) A Weboldal használatával kapcsolatosan gyűjtött információkAmennyiben a Felhasználó a weboldalon az I. részben írtak szerint kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.A weboldalra látogatással valamennyi Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Tájékoztató jelen II. részében írt adatokat, információkat rögzítsen, valamint a rögzítéshez szükséges cookie-kat elhelyezzen.Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a Weboldal használata során generálódnak és, amelyeket Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre az Omniagent kft, 3535 Mikolc, Kuruc utca 21. 3/2 kerülő adatokat a rendszer –a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül –a Weboldalra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a Felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá. Ezen adatok különböző technológiák, így cookie-k, web beacon-ok és naplófájlok alkalmazásával gyűjthetők.Az ilyen adatok a következő információkat tartalmazzák: Cookie-k: a cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket a weboldal küld a felhasználó számítógépének merevlemezére, és a használóra vonatkozó információkat tartalmaznak. Naplófájlok:az internetböngésző automatikusan továbbít bizonyos más adatokat is a weboldal felé, mint például a Felhasználó számítógépének IP címe (pl. 192.168.2.1.), a Felhasználó által használt operációs rendszer, illetve böngészőprogram típusa, a domain név, ahonnan a felhasználó a weboldalra látogatott, valamint a felhasználó által, a weboldalon belül meglátogatott aloldalak, a weboldalon megnézett tartalmak.A Homecall Plus kft külső szolgáltatók (köztük a Google) segítségével internetes webhelyeken jeleníti meg hirdetéseit.A külső szolgáltatók (köztük a Google) cookie-k segítségével tárolják, hogy a felhasználó korábban már látogatást tett a Homecall Plus Kftweboldalán, és ez alapján jelenítik meg a hirdetést a felhasználónak (azaz remarketing tevékenységet folytatnak). A látogatók a Hirdetésbeállítások segítségével letilthatják a Google Analytics vizuális hirdetési funkcióit, és személyre szabhatják a Google Display Hálózat hirdetéseit. Az Adatkezelő –hasonlóan más internetes szolgáltatókhoz –kielemzi ezeket az adatokat, hogy meg tudja állapítani, melyek a weboldal azon területei, amelyek népszerűbbek a többinél. Továbbá más nagyobb szolgáltatóhoz hasonlóan, ezeket az adatokat az Adatkezelő arra is használja, hogy a weboldal-élményt a felhasználó igényei szerint is alakítsa.

2.) Az információk felhasználásának módja. A fent-említett technológiákkal gyűjtött adatok nem használhatók fel a Felhasználó azonosítására, és az Adatkezelő nem is kapcsolja össze ezen adatokat semmilyen egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal.Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az Adatkezelő a Weboldalt megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a Weboldalra látogatási adatok nyomon követése, és a Weboldal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése. A jelen tájékoztatóban meghatározott adatokat egyebekben azAdatkezelő személyes preferenciái (pl. legsűrűbben nézett tartalmak a Weboldalon) céljából is felhasználhatja.

Omniagent kft, 3535 Mikolc, Kuruc utca 21 III/2.Az Adatkezelő a fentieken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy felhasználási tendenciákat elemezzen, illetve a Weboldal funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen a Weboldal teljes használatról.Az Adatkezelő felhasználhatja az így nyert információkat arra, hogy a Weboldal használatával kapcsolatban statisztikákat állítson fel, illetve elemezzen, valamint, hogy az ilyen azonosításra nem alkalmas statisztikai adatokat (pl.: látogatók, hirdetők) összesítve, anonim módon nyilvánosságra hozzon.Külső szerver –Google Analytics -segíti a látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok független mérését ésauditálását. Az adatok Google Analytics általi kezeléséről a Google Analytics tud részletes felvilágosítást adni (http://www.google.com/analytics).

3.) A Cookie-k kikapcsolásának lehetőségeAmennyiben nem szeretné, hogy az Adatkezelő a fentiekben írt információkat gyűjtsön Önről a Weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait.Ilyen esetben azonban elfogadja, hogy a Weboldalon megjelenített tartalmak nem válogatott módon kerülnek megjelenítésre a preferenciái szerint, bizonyos szolgáltatások nem lesznek elérhetőek, vagy nem olyan módon, ahogyan egyébként a cookie-k engedélyezésével lenne, és a Weboldal felhasználó élményt sem tudja így az Adatkezelő ugyanolyan mértékben biztosítani.

4.) Harmadik személyek által elhelyezett cookie-k:A Weboldal tartalmazhat olyan információkat, különösen reklámokat, amelyek olyan harmadik személyektől, reklámszolgáltatóktól származnak, akik nem állnak kapcsolatban az Omniagent kft-vel. Előfordulhat, hogy eharmadik személyek is elhelyeznek cookie-kat, web beacon-okat a felhasználó számítógépén, vagy hasonló technológiákat alkalmazva gyűjtenek adatokat annak érdekében, hogy a felhasználónak a saját szolgáltatásaikkal összefüggésben címzett reklámüzenetet küldjenek. Ilyen esetekben az adatkezelésre az eharmadik személyek által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.III.) Weboldalról elérhető külső holnapok Az Omniagent kft a Weboldalról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat-és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben az Omniagent kft tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról.IV.) Adatbiztonsági rendelkezésekAz Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat

Omniagent kft, 3535 Mikolc, Kuruc utca 21 III/2 az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzaazok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő alkalmazottai ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzetiés etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.V.) Jogérvényesítési lehetőségek Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük,írjon nekünk az info@homecallplus.hu e-mail címre, vagy a 3535 Miskolc, Bajcsy Zsilinszky utca 17. címre.Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) bíróságnál.

III.) Egyéb rendelkezések

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

Miskolc, 2016.08.01.Omniagent kft.Adatkezelő

 

Játékszabályzat

 

A JÁTÉK CÉLJA

Az Omniagent Kft. promóciós játékot szervez. A játékban önkéntesen regisztráló személyek adataiból az Omniagent Kft. üzletszerzési és kapcsolat felvételi listát állít össze, ezek közvetlen üzletszerzési céllal történő felhasználása érdekében. A regisztráció során önkéntesen, a fenti cél ismeretében az Ön által megadott személyes adatait, valamint kérdéseinkre adott válaszait tároljuk és felhasználjuk abból a célból, hogy az Ön élethelyzetének és érdeklődési körének leginkább megfelelő termékeket és szolgáltatásokat érintő, közvetlen üzleti ajánlatokról tájékoztassuk.

SZABÁLYZAT

1. A nyereményjáték szabályai

Jelen szabályzat a https://omniagenthu/eletbiztositas címen elérhető promóciós játékban való részvételre, és a játékba való regisztráció során megadott személyes adatok kezelésére vonatkozik.

A nyereményjátékra történő jelentkezés 2022. december 15. és 2023. február 15-éig tart. Regisztrálni kizárólag magyarországi állandó lakóhellyel rendelkező, 18. életévet betöltött, cselekvőképes személy jogosult, aki a https://omniagenthu/eletbiztositas weboldalon a fenti jelentkezési határidőn belül regisztrál, a regisztráció során a következő, érvényes igazolvánnyal igazolható valós adatait megadja: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, születési dátum, település, ahol lakik, valamint válasz valamelyik szolgáltatás közül.

A megfelelő jelölőnégyzet kipipálásával elfogadja a játék szabályzatát a benne foglalt adatkezelési szabályzattal együtt, és választásától függően hozzájárul személyes adatainak a játékot támogató személyek által történő adatkezeléshez.

A regisztráció során az adatkezelési nyilatkozat adatkezelőnként tehető meg.

2. A nyereményjáték szervezője

A nyereményjáték szervezője az Omniagent Kft, a Metlife biztosító függő ügynöke. (cím: 3535 Miskolc, Kuruc utca 21. 3/2; adószám: 25460250-2-05 ; cégjegyzékszám: 05-09-028544, továbbiakban a Szervező).

3. Adatkezelők, adatfeldolgozók:

Omniagent Kft, (3535 Miskolc, Kuruc utca 21. 3. em. 2.) HOMECALL PLUS Kft. (3535 Miskolc, Kuruc utca 21. 3. em. 2.) az adatkezelő ill. adatfeldolgozó.

4. Nyeremény

A jelen játék nyereménye 1 db nyereménytárgy tulajdon joga a regisztráló választása szerint az alábbiak közül:

1. APPLE WATCH SERIES 8 vagy HUAWEI WATCH 3 PRO.

A nyeremény másra át nem ruházható és készpénzre vagy más nyereménytárgyra át nem váltható.

A nyertest a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség. A tárgynyereményhez számlát csatolunk, ezzel tudja a nyeremény esetleges meghibásodása vagy bármely jellemzője miatt a nyertes a termék gyártójához vagy a garanciális kötelezettségek teljesítőjéhez fordulni.

5. A nyertes kiválasztása

Szervező a nyereményt a regisztrációt valós adataival kitöltő és regisztráló játékosok között sorsolással ítéli oda. A Szervező a sorsolást 2023 február 16 délelőtt 11 órakor tartja az Omniagent Kft 3535 Miskolc, Bajcsy Zsilinszky út 17. alatti telephelyén. A sorsolás számítógéppel történik, közjegyző és 3 fős sorsolási bizottság részvételével. A sorsolás nyilvános, a sorsoláson való részvételhez nem szükséges előzetes regisztráció. A Szervező és a játék főtámogatója a nyereményjáték nyertesét (a nyertes nevének és a regisztráció során megadott irányítószámának feltüntetésével) az Omniagent Kft (https://omniagent.hu/eletbiztositas lapján a sorsolástól számított legrövidebb határidőn belül kihirdeti, és minden regisztrált játékost a regisztrációs űrlapon megadott e-mail címen értesít a kihirdetés tényéről. A hirdetmény a https://omnigant.hu/eletbiztositas lapján legalább 2023. március 1-éig szerepel. A Szervező a nyertes értesítését a játékos által a regisztráció során megadott e-mail címen és telefonszámon kísérli meg. A szervező a nyertessel egyezteti a postacímet és arra a címre kiküldi futárszolgálattal a nyereményt. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertes adatai pontatlansága vagy változása miatt nem értesül a nyereményről. Ha a Szervező sem email-en (1 próbálkozás), sem telefonon (5 próbálkozás) nem tudja a nyertest elérni, és a nyertes a hirdetményben megadott módon nem jelentkezik a kihirdetéstől számított 30 napon belül, akkor az ajándékra való jogosultság elvész és a későbbiekben e miatt semmilyen igény nem támasztható a Szervezővel szemben. Amennyiben a nyertes nem érhető el, és jelen pont szerinti határidőn belül nem jelentkezik a nyereményért, pótnyertes kijelölésére nem kerül sor.

A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Homecall Plus Kft., valamint az Omniagent Kft. munkatársai és a munkatársak Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti hozzátartozói.

bottom of page